1. Nhóm bài thông não

Nhóm bài viết nhằm đả thông về tư duy cho những người mới tham gia đầu tư chứng khoán. Để có những định hướng tư duy đúng ngay từ đầu tạo nền tảng cho thành công trong đầu tư.